Magkaisa para sa pagbabago at kaunlaran! Isulong ang adyenda ng manggagawa’t mamamayan!

Sa ilang mga araw ay matatapos na ang rehimeng US-BS Aquino. Ito ang rehimeng siyang nagpahirap sa kalakhan ng manggagawa at mamamayan sa kabuuan ng kanyang administrasyon.

Kontraktwalisasyon, pagpapapabaya sa kalagayan ng manggagawa, at pagkiling sa mga makasariling kahilingan ng mga kapitalista ang hatid ni Aquino sa kanyang buong panahong panunungkulan! Hindi na nakagugulat na ang masidhing kondisyon sa paggawa ang siyang nagtulak sa napakaraming manggagawa upang magprotesta at magwelga.

Hindi matatawaran ang makasaysayang pagkakaisa at pagkilos ng manggagawang kontraktwal sa rehiyon upang ipagtanggol ang kanilang karapatan para sa nakabubuhay na sahod at wastong kondisyon sa paggawa. Kabilang na rito ang nagpapatuloy na welga ng mga manggagawa sa Tanduay Distillers, Inc., Karzai, Manila Cordage at Manco Synthetic.

Umaalab ang mga laban ng mga manggagawa sa Sagara Metro Plastic, Soro-Soro Ibaba Development Cooperative, at Asia Brewery, na sa kahit anumang oras ay maaring tumaas ang antas ng protesta dahil sa nagpapatuloy na karahasan at kawalang-aksyon mula sa inutil na rehimen at mga ahensya nito.

Hindi rin nakaligtas ang mga manggagawang regular sa matinding hagupit ng mga neoliberal na polisiyang hatid ng rehimeng BS Aquino. Hindi natin malilimutan ang pagsupil sa pagtataguyod ng unyon ng mga manggagawa sa sahod, trabaho, at karapatan!

Nagpapatuloy ang laban ng mga manggagawa ng Hoya, na tinanggal sa trabaho bago pa man maipanalo ang pagtatag ng tunay na unyon ng manggagawa. Nananatiling bulag at bingi ang mga kapitalista at rehimen sa mga pangangailangan ng manggagawa – barya-baryang umento sa sahod ang ihinahatid! Nariyan pa ang paghaharang sa mga benepisyo at makatarungang kalagayan sa paggawa.

Ang mga regular na manggagawa ng Daiwa, Honda Cars, Coca-cola, Ebara Pumps, at MMET ang isa sa mga napakaraming manggagawang nanininidigan para sa mahusay na kalagayan para sa lahat ng manggagawa.

Ngunit, hindi natin malilimutan ang makasaysayang paglaban ng manggagawa sa Nestlé at PhilSteel. Patunay sila ng nagpapatuloy na krisis sa isang malakolonyal at malapyudal na lipunan, na tali sa pamalagiang krisis at kahirapan.

Darating ang panahon ng pagbaba ng isang papet, inutil at korap na rehimen. Sa pag-upo ng bagong administrasyong Duterte, binigyan tayo ng oportunidad upang ihapag ang Adyenda ng Manggagawa sa rehiyon, kasama ng adyenda ng buong Timog Katagalugan.

Ano nga ba ang nilalaman ng adyenda na ito? Kalakip nito ang mga tunay at ispesipikong kahilingan ng mga manggagawa at mamamayan. Kasama na rito ang nararanasang kalagayan: na siyang pulos paghihirap at kontra-mamamayan.

Nilalaman ng Adyenda ng Manggagawa sa Timog Katagalugan ang mga kahilingang ito, na nasa pangkalahatang Adyenda ng Mamamayan ng Timog Katagalugan:

Polyeto GFX

Kabilang pa nito ang iba pang mga kahilingan ng mamamayan sa usapin ng serbisyong panlipunan, edukasyon, karapatang pantao, at iba pa.

Halimbawa nito ang kagyat na pagsasabatas ng Genuine Agrarian Reform Bill o GARB, na matagal nang kahilingan ng mga magsasaka.

Sa ating pagsasagawa ng caravan para sa kapayapaan sa mga darating na araw, patuloy nating ipapanawagan ang karaingan at kahilingan ng mamamayan. Hindi tayo buo-buong sumusuporta sa bagong administrasyon, kundi ay patuloy nating ipapaalala ang paninindigan para sa makabayang polisiya at programa. Sinusuportahan natin ang anumang layong polisiyang makakapagbigay-benepisyo sa mamamayan.

Bagkus, ang bigkisang ito ay mula sa nagpapatuloy na Bigkisan ng Manggagawa; at pagpapaalala na sa kahit anumang panahon, patuloy nating ipagpapatuloy ang ating pagkilos at pagkakaisa para sa kalayaan at demokrasya.

Sumama sa Bigkisan para sa Pagbabago, Kaunlaran at Kapayapaan!
Sahod, Trabaho, at Karapatan, patuloy na ipaglaban!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s