Image

LNMH-OLALIA-KMU: PANIBAGONG COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT NG UNYON NG MANGGAGAWA SA HONDA CARS – TAGUMPAY NG MGA KASAPI AT BUONG URING MANGGAGWA

Dagdag na sahod at mga benipisyo naipagtagumpay muli ng mga manggagawa ng Honda Cars Philippines sa pamumuno ng Unyong LAKAS MANGGAGAWANG NAGKAKAISA SA HONDA OLALIA KMU.

Matagumpay na namang natapos ang CBA ng Honda Cars Phils. Inc. noong nakaraang Nobember 24, 2015. Sa loob ng 15 beses na pakikipagnegosasyon sa management ng Honda na tumagal ng halos apat na buwan, muling nakamit ng mga manggagawa ang mainam at substansyal na mga benipisyo.

Sa pagbubukas muli ng negosasyon para sa natitirang 2 taon ng CBA (2015-2017), na ang laman ay patungkol sa Economics Benefits ng mga manggagwa, hinarap ng buong tatag ng buong kasapian ang hamon na makamit ang makatwirang dagdag sahod at benipisyo para maipakita ang solidong lakas na naipundar katulad ng mga nagdaang collective bargaining negotiations.

Sa limampu’t limang (55) dati ng mga benipisyo na nais ng unyong madagdagan dalawampu’t (28) dito ay nagkaroon ng signipikanteng pag-angat. Sa labinglima (15) namang mga bagong benipisyo na nais makuha
ay anim (6) dito ang matagumpay na nadagdag sa CBA. Sa kabuuan, 34 ang mga pangunahing mga benipisyo ang matagumpay na nakuha ng mga manggagawa. Ang ilan lamang sa mga tampok na benipisyo
ay ang mga sumusunod:

bene.png

Susi sa mga naging tagumpay ng ating unyon ang mga inilulunsad na pag-aaral, pagmumulat at pagpapakilos sa ating masang kasapian, kasabay ng maagang paghahanda ng mga rekisitos na kinakailangan sa panahon ng negosasyon at ang mga makatwirang batayan para sa mga lihitimong kahilingan ng mga manggagawa.

Kaya sa natapos na CBA, ibinibigay natin ang pinakamataas na pagpupugay sa buong kasapian ng Unyong Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda at sa mga manggagawa at unyon sa ibang pagawaan na laging handang sumuporta sa laban ng mga manggagawa ng Honda. Muli naipamalas natin ang ating lakas at pagkakaisa upang mapagtagumpayan ang malaman at substansyal na CBA. Ang sama-samang pakikipagtawaran ay isa sa mahahalagang larangan ng labanan ng kapitalista at manggagawa, isa rin itong sukatan ng lakas ng pagkakaisa ng mga manggagawa.

Ang natapos na Collective Bargaining Agreement na ito sa Honda Cars ay muli’t muling nagpapatunay na kaya ng mga manggagawa na lumikha ng pagbabago! Kayang kaya ng pagkakaisa ng mga manggagawa sa isang pabrika na ipaglaban ang kanilang dagdag na mga sahod at benipisyo! Maraming ulit na namin itong napatunayan sa Honda Cars mula pa noong taong 1996 hanggang sa kasalukuyan!

Dahil ang ating Unyon na kaanib ng Pederasyong OLALIA – KMU ay nagsusulong ng isang tunay na unyonismo, nasa diwa ng tunay, militante at anti-imperyalistang unyon nangangahulugan ito na bitbit ang interes at kagalingan ng buong kasapian.

Tunay dahil nakikibaka at naglilingkod ito sa kanyang uri (uring manggagawa). Militante dahil naniniwalang makakamit at maipapagtagumpay ng mga manggagawa ang kanilang mga lihitimong
kahilingan kung sila ay aktibo at kolektibong kikilos laban sa mapagsamantalang mga kapitalista. Anti–imperyalista dahil naniniwala itong ang pakikibakang pang-unyon ay kabahagi ng pakikibaka ng mga
mamamayan laban sa pagsasamantala ng Imperyalismo.

Ito ang mga sangkap na nagpatatag sa ating hanay kung bakit matagumpay nating naipanalo at patuloy na tinatamasa ang dagdag na sahod at mga benipisyo at karapatang pangmanggagawa sa loob ng ating
pagawaan.

Bagamat hindi nito ganap na nilulutas ang pagsasamantala at pang-aapi ng kapitalista, ANG MAHUSAY NA CBA AY NAGDUDULOT NG PANSAMANTALANG KAALWANAN SA KABUHAYAN AT KALAGAYAN SA ISANG MAIKLING TAKDANG PANAHON NG MGA KASAPI, NAGPAPATATAG NG UNYON AT PANIMULANG NAGSASAKAPANGYARIHAN SA MGA MANGGAGAWA. ITO AY NAGSISILBING PANANGGALANG NG MGA MANGGAGAWA AT NG KANILANG PAMILYA SA TUMITINDING KRISIS PANGKABUHAYAN!

Nilalaman ng pagkakaisa ng mga manggagawa sa Honda Cars na nagbubuklod ng lakas nito ang pagtataguyod ng prinsipyo at linya ng Tunay, Militante at Anti-imperyalistang Unyon na kinakatawan ng
Pederasyong OLALIA at PAMANTIK-KMU, na ang pangunahing interes ay ang kagalingan ng manggagawa at sambayanan.

Mula ng tayo’y pumaloob sa pederasyong OLALIA at sa sentrong unyon ang KILUSANG MAYO UNO (KMU) naging maningning ang ating mga tagumpay kung kaya hindi lamang sa rehiyon ng Timog Katagalugan nakilala at ginagawang modelo ang ating Unyon. Katuwang natin at mahigpit na sumusuporta sa laban ng mga manggagawa katulad ng CAR-AID at AMEN. Hinubog ang ating kaisipan kung pano ang tamang pamamaraan sa pamumuno at paglilingkod sa masang kasapian ang prisipyong gumagabay sa pamumuno ng isang tunay na unyon ,”Mula sa masa Tungo sa masa”.

Tambak ang mga dahilan at magagandang halimbawa mula sa mga nakatayong unyon na kung gusto ng mga manggagawa na magkaroon ng pagbabago sa kanilang aping kalagayan,”kailangan nating magtayo ng
samahan at magkaisa para sa ating mga naisin!”

Unang hakbang para sa pagbabago ang pagbubuo ng pagkakaisa na magtataguyod sa interes ng manggagawa regular man o di-regular – ang pagbubuo ng UNYON! Kung walang unyon, walang lakas ang
manggagawa. Panimulang hakbang tungo rito ang pag-ugnay, pagkonsulta sa mga lider at kasapi ng unyong LMNH-OLALIA-KMU at sa Pederasyon OLALIA – KMU. Gayundin, makakatulong ang iba pang lider at
kasapi ng alyansa ng manggagawa sa engklabo o AMEN at Coalition of Auto Workers Related Against Imperialist Domination o CAR-AID. Kami ay handang tumulong upang malaman ang mga pamamaraan
kung paano isasagawa ang hakbang-hakbang na pagbubuo ng lakas.

UNYON NG MANGGAGAWA ITAYO, ITAYO, IPAGLABAN!!!
SAHOD, TRABAHO AT KARAPATAN, IPAGLABAN!!!
KMU – TUNAY, PALABAN, MAKABAYAN!!!
MABUHAY ANG LAKAS MANGGAGAWANG NAGKAKAISA SA HONDA – OLALIA – KMU!!!

Disyembre 08, 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s