Image

LNMH-OLALIA-KMU: PANIBAGONG COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT NG UNYON NG MANGGAGAWA SA HONDA CARS – TAGUMPAY NG MGA KASAPI AT BUONG URING MANGGAGWA

Dagdag na sahod at mga benipisyo naipagtagumpay muli ng mga manggagawa ng Honda Cars Philippines sa pamumuno ng Unyong LAKAS MANGGAGAWANG NAGKAKAISA SA HONDA OLALIA KMU.

Matagumpay na namang natapos ang CBA ng Honda Cars Phils. Inc. noong nakaraang Nobember 24, 2015. Sa loob ng 15 beses na pakikipagnegosasyon sa management ng Honda na tumagal ng halos apat na buwan, muling nakamit ng mga manggagawa ang mainam at substansyal na mga benipisyo.

Sa pagbubukas muli ng negosasyon para sa natitirang 2 taon ng CBA (2015-2017), na ang laman ay patungkol sa Economics Benefits ng mga manggagwa, hinarap ng buong tatag ng buong kasapian ang hamon na makamit ang makatwirang dagdag sahod at benipisyo para maipakita ang solidong lakas na naipundar katulad ng mga nagdaang collective bargaining negotiations.

Sa limampu’t limang (55) dati ng mga benipisyo na nais ng unyong madagdagan dalawampu’t (28) dito ay nagkaroon ng signipikanteng pag-angat. Sa labinglima (15) namang mga bagong benipisyo na nais makuha
ay anim (6) dito ang matagumpay na nadagdag sa CBA. Sa kabuuan, 34 ang mga pangunahing mga benipisyo ang matagumpay na nakuha ng mga manggagawa. Ang ilan lamang sa mga tampok na benipisyo
ay ang mga sumusunod:

bene.png

Susi sa mga naging tagumpay ng ating unyon ang mga inilulunsad na pag-aaral, pagmumulat at pagpapakilos sa ating masang kasapian, kasabay ng maagang paghahanda ng mga rekisitos na kinakailangan sa panahon ng negosasyon at ang mga makatwirang batayan para sa mga lihitimong kahilingan ng mga manggagawa.

Kaya sa natapos na CBA, ibinibigay natin ang pinakamataas na pagpupugay sa buong kasapian ng Unyong Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda at sa mga manggagawa at unyon sa ibang pagawaan na laging handang sumuporta sa laban ng mga manggagawa ng Honda. Muli naipamalas natin ang ating lakas at pagkakaisa upang mapagtagumpayan ang malaman at substansyal na CBA. Ang sama-samang pakikipagtawaran ay isa sa mahahalagang larangan ng labanan ng kapitalista at manggagawa, isa rin itong sukatan ng lakas ng pagkakaisa ng mga manggagawa.

Ang natapos na Collective Bargaining Agreement na ito sa Honda Cars ay muli’t muling nagpapatunay na kaya ng mga manggagawa na lumikha ng pagbabago! Kayang kaya ng pagkakaisa ng mga manggagawa sa isang pabrika na ipaglaban ang kanilang dagdag na mga sahod at benipisyo! Maraming ulit na namin itong napatunayan sa Honda Cars mula pa noong taong 1996 hanggang sa kasalukuyan!

Dahil ang ating Unyon na kaanib ng Pederasyong OLALIA – KMU ay nagsusulong ng isang tunay na unyonismo, nasa diwa ng tunay, militante at anti-imperyalistang unyon nangangahulugan ito na bitbit ang interes at kagalingan ng buong kasapian.

Tunay dahil nakikibaka at naglilingkod ito sa kanyang uri (uring manggagawa). Militante dahil naniniwalang makakamit at maipapagtagumpay ng mga manggagawa ang kanilang mga lihitimong
kahilingan kung sila ay aktibo at kolektibong kikilos laban sa mapagsamantalang mga kapitalista. Anti–imperyalista dahil naniniwala itong ang pakikibakang pang-unyon ay kabahagi ng pakikibaka ng mga
mamamayan laban sa pagsasamantala ng Imperyalismo.

Ito ang mga sangkap na nagpatatag sa ating hanay kung bakit matagumpay nating naipanalo at patuloy na tinatamasa ang dagdag na sahod at mga benipisyo at karapatang pangmanggagawa sa loob ng ating
pagawaan.

Bagamat hindi nito ganap na nilulutas ang pagsasamantala at pang-aapi ng kapitalista, ANG MAHUSAY NA CBA AY NAGDUDULOT NG PANSAMANTALANG KAALWANAN SA KABUHAYAN AT KALAGAYAN SA ISANG MAIKLING TAKDANG PANAHON NG MGA KASAPI, NAGPAPATATAG NG UNYON AT PANIMULANG NAGSASAKAPANGYARIHAN SA MGA MANGGAGAWA. ITO AY NAGSISILBING PANANGGALANG NG MGA MANGGAGAWA AT NG KANILANG PAMILYA SA TUMITINDING KRISIS PANGKABUHAYAN!

Nilalaman ng pagkakaisa ng mga manggagawa sa Honda Cars na nagbubuklod ng lakas nito ang pagtataguyod ng prinsipyo at linya ng Tunay, Militante at Anti-imperyalistang Unyon na kinakatawan ng
Pederasyong OLALIA at PAMANTIK-KMU, na ang pangunahing interes ay ang kagalingan ng manggagawa at sambayanan.

Mula ng tayo’y pumaloob sa pederasyong OLALIA at sa sentrong unyon ang KILUSANG MAYO UNO (KMU) naging maningning ang ating mga tagumpay kung kaya hindi lamang sa rehiyon ng Timog Katagalugan nakilala at ginagawang modelo ang ating Unyon. Katuwang natin at mahigpit na sumusuporta sa laban ng mga manggagawa katulad ng CAR-AID at AMEN. Hinubog ang ating kaisipan kung pano ang tamang pamamaraan sa pamumuno at paglilingkod sa masang kasapian ang prisipyong gumagabay sa pamumuno ng isang tunay na unyon ,”Mula sa masa Tungo sa masa”.

Tambak ang mga dahilan at magagandang halimbawa mula sa mga nakatayong unyon na kung gusto ng mga manggagawa na magkaroon ng pagbabago sa kanilang aping kalagayan,”kailangan nating magtayo ng
samahan at magkaisa para sa ating mga naisin!”

Unang hakbang para sa pagbabago ang pagbubuo ng pagkakaisa na magtataguyod sa interes ng manggagawa regular man o di-regular – ang pagbubuo ng UNYON! Kung walang unyon, walang lakas ang
manggagawa. Panimulang hakbang tungo rito ang pag-ugnay, pagkonsulta sa mga lider at kasapi ng unyong LMNH-OLALIA-KMU at sa Pederasyon OLALIA – KMU. Gayundin, makakatulong ang iba pang lider at
kasapi ng alyansa ng manggagawa sa engklabo o AMEN at Coalition of Auto Workers Related Against Imperialist Domination o CAR-AID. Kami ay handang tumulong upang malaman ang mga pamamaraan
kung paano isasagawa ang hakbang-hakbang na pagbubuo ng lakas.

UNYON NG MANGGAGAWA ITAYO, ITAYO, IPAGLABAN!!!
SAHOD, TRABAHO AT KARAPATAN, IPAGLABAN!!!
KMU – TUNAY, PALABAN, MAKABAYAN!!!
MABUHAY ANG LAKAS MANGGAGAWANG NAGKAKAISA SA HONDA – OLALIA – KMU!!!

Disyembre 08, 2015

Advertisements

Manggagawa, labanan ang atake sa ating sahod, trabaho at karapatan! Kondenahin at bigwasan ang delubyo sa marangal na hanapbuhay!

Gugunitain natin sa ika-10 ng Disyembre ang Pandaigdigang Araw para sa Karapatang Pantao – isang araw hindi lamang para ipaalala ang ating mga batayang karapatan sa lahat ng aspeto ng ating buhay; kundi pagkondena sa matinding paglapastangan sa karapatang pantao ng rehimeng US-BS Aquino.

Tulad ng kahit anumang batayang karapatan, karapatan natin ang magkaroon ng regular, makatarungan, makabuluhan at marangal na hanapbuhay.

Sa anim na taon ng rehimeng Aquino, patuloy na lamang niyang ipinagkait sa atin ang karapatang ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake sa ating sahod at trabaho: parehong sa pamamagitan ng pagpako sa mababang pasahod at sa panunupil sa mga karapatan ng mga manggagawa.

 

Walang-humpay na karahasan sa mga manggagawa at mamamayan:
Paglapastangan ng rehimen sa sahod, trabaho at karapatan

Ngayong taon, hindi nagpahinga ang mga kasapakat ng estado upang mapatahimik ang panawagan ng mga manggagawa para sa kanilang mga karapatan.

Libu-libong mga manggagawa ang nagkakaisa ngayon, regular man o kontraktwal, at nagsasagawa ng kabi-kabilang mga aksyon upang ipako ang kanilang paninindigan sa mga kapitalista. Naging tanglaw nila manggagawa ang mahigpit nilang paghawak sa kanilang mga prinsipyo’t hangarin ng isang makabuluhang hanapbuhay.

Sinalubong ng mga bato at bubog ng mga bote ang mga kontraktwal na manggagawa ng Tanduay at Karzai, kasama ang malusak na tubig. Ito ang sagot ni Lucio Tan at ng kapitalista ng Karzai sa lakas ng manggagawang nagkakaisa laban sa kontraktwalisasyon.

Daan-daang mga manggagawa, kasama ang kanilang mga tagasuporta, ang nasaktan at nasugatan sa humigit-kumulang na sampung beses na pagsasagawa ng programa papalapit sa Asia Brewery complex, bitbit ang mga panawagang ibalik at iregularisa ang mga manggagawa ng Tanduay.

Tulad ng mga mananakop, sinalakay din ng mga bayarang goons ng retiradong heneral ng Armed Forces of the Philippines, si Noel Coballes, ang piketlayn ng mga manggagawa ng Tanduay. Ito rin ang sagot ng kapitalista ng Karzai matapos patraydor na baliin nito ang kasunduan nito sa mga manggagawa.

Humarap din sa kaparehong mga pananakot ang mga manggagawa ng Sagara Metro Plastic, Manila Cordage Company at Manco Synthetic Inc.

 

Kapitalista at estado, sama-sama sa abuso!

Hindi na ito bago para sa libu-libong manggagawang iligal na tinatanggal sa kanilang trabaho, sa anu-anong mga dahilan.

Hindi na natin malilimutan pati ang pagsasawalang-bahala ng lokal na pamahalaan ng Cabuyao at ang kaparehong pananakit ng mga kapulisan ng Cabuyao, sa pamumuno ni Joseph Bayan. Makailang beses hinarang at hindi pinayagang makapagpahayag ng kanilang disgusto at panawagan ang mga manggagawa sa lokal na pamahalaan. Hindi rin natin malilimutan ang pagputok ng baril at tangkang pagbangga ng police mobile sa mga manggagawa at mga tagasuporta.

Ito ay bunga na rin ng sangkatutak na mga polisiya ng rehimeng BS Aquino, tulad ng mga pagbabawal sa mga welga sa ilang mga engklabo at exclusive economic zones, at ang pagpapairal ng Tripartite Industrial Peace Council – Manifestos of Commitment (TIPC-MOC).

Ayon sa TIPC-MOC, maaring manghimasok sa mga usapin ng labor dispute ang mga elemento ng military at kapulisan – dahilan para lalo pang tumindi ang tensyon at karahasang nararanasan ng mga manggagawa. Makailang beses nang naranasan ng mga manggagawa ito – sa piketlayn man o kasama ang iba’t ibang mga sector, pare-parehong palo ng batuta at matinding dispersal ang sagot ng estado.

Bukod pa rito ang tahasang pananakot, pagbabanta at maging pagkakawala at pagpatay sa mga manggagawa. Mahigit dalawang taon nang nawawala si Benjamen Villeno, dating pangulo ng Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa sa Honda Cars Philippines at tagapangulo ng PAMANTIK-KMU.

Nitong Marso lamang, pinagbabaril hanggang mamatay si Florencio “Ka Bong” Romano, edukador at organisador ng mga manggagawa sa Batangas: na hinihinalang pinatay ng mga elemento ng Philippine Air Force sa probinsya.

Nitong Agosto, iligal na inaresto si Ernesto Lorenzo, na kinikilalang tagapayo ng mga manggagawa at kasalukuyang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines. Hindi pinansin ng mga elemento ng kapulisan ang kanyang immunity sa loob ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) nang siya’y hulihin. Kasama ring inaresto ang kanyang asawa na si Joyce Latayan.

Tulad ng ating mga kapatid na Lumad at mga magsasaka’t mangingisda, pare-pareho na tayong biktima ng pampulitikang panunupil. Taliwas sa ipinapangako at ipinamamandilang ‘pagdadala ng kapayapaan’ ang Oplan Bayanihan.

Hindi na rin natin palalampasin ang patuloy na harassment sa mga lider-manggagawa at mga kinatawan ng mga organisasyon, alyansa at pormasyon ng mga manggagawa sa rehiyon at sa buong bansa. Isa rito ang patuloy na paniniktik at pananakot sa dating tagapangulo ng PAMANTIK-KMU at ngayon ay kinatawan ng Anakpawis Partylist sa Timog Katagalugan, si Hermie Marasigan.

Palagi na ring namamataan ang mga ahente ng intelligence ng militar at kapulisan sa mga opisina ng mga manggagawa sa rehiyon; bukod pa sa kanilang presensya sa bawat pagkilos ng mga manggagawa.

Sa kabila nito, bigo pa rin ang Oplan Bayanihan na supilin ang diwang palaban ng mga manggagawa at mamamayan ng Timog Katagalugan at ng buong bansa. Bigo ito sa layong pagpigil sa mga protesta at laban ng mga mamamayan para sa kanilang mga batayang karapatan.

Ngunit, isa pa rin sa mga pinakatampok na pagyurak sa ating mga makatarungang panawagan ay ang pagpapairal pa lalo ng kontraktwalisasyon at iba pang mga kontra-manggagawang polisiya sa paggawa.

 

Kontraktwalisasyon, ‘di makatarungang patakaran sa paggawa:
Inhustisya sa marangal na hanapbuhay

Mananatilling hindi makatarungan ang patuloy na pagsasamantala ng mga malalaking negosyante sa mataas na halagang ating nalilikha sa mga pagawaan at mga establisyimento araw-araw. Napakaliit na halaga lamang ang ibinibigay sa atin: sapat lang para bumalik tayo sa kanila’t maghandog ng labis-labis na tubo! Walang-hanggan nang umiiral sa mga pagawaan ang ganitong kalakaran.

Nagpapatuloy ngayon ang kontraktwalisasyon – na nagmimistulang isang pagpapanumbalik sa isang kaayusang amo’t alipin. Ginagawa nang alila sa kontrata ang mga manggagawa!

Lalo pang nilapastangan ng rehimen ang mga panawagan para sa mas mataas na sahod. Sa bawat panahong subukan ng mga manggagawang magkaisa at magtayo ng mga unyon at organisasyong magtataguyod ng kanilang kagalingan, sila ay pumapasok sa panganib na sila ay maaring tanggalin sa kanilang trabaho. Kibit-balikat lamang at baryang umento ang ibinibigay ng rehimeng BS Aquino sa mga panawagang itaas ang sahod!

Isama pa ang Two-Tiered Wage System, na kung saan magpapako pa lalo ng mas mababa pa sa minimum na sahod. Sinimulan ito sa Timog Katagalugan noong 2012, at ipinagpatuloy sa iba’t ibang parte ng bansa.

Hindi na mabilang sa daliri ang mga kontra-manggagawang polisiyang umaatake sa sahod, trabaho at karapatan. Kung gayon, ano ang ating kagyat na tungkulin kung nais nating maibaklas ang ganitong kaayusan?

 

Sagot ng manggagawa sa karahasan: papaigting na pagkilos at paglaban

Sa halip na manahimik at magpasailaim ang mga manggagawa sa takot at pangamba, mananatiling matibay ang kanilang paninindigan para sa pagbabago ng abang kalagayan dito sa ating bansa.

Patuloy na panata ngayon ng mga manggagawa na ipagpatuloy ang pakikibaka para sa makatarungang sahod, nakabubuhay na trabaho, at pagkakaroon ng demokratikong karapatan para sa lahat. Patuloy nating bibiguin ang bawat hagupit ng bulok na estado – gaya ng ating pagbigo sa marahas na Oplan Bayanihan ni Aquino.

Hindi tayo kailanman papayag na sumailalim sa Batas Militar, o sa kahit anumang kaparehong polisiyang alam nating maglalagay lamang sa atin sa ibayo pang kahirapan at pang-aapi.

Sa ika-67 taon ng paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao, panata nating lahat na wakasan ang karahasan at atake sa ating sahod, trabaho at karapatan.

SAHOD, TRABAHO AT KARAPATAN, IPAGLABAN!
ITAKWIL AT BIGUIN ANG OPLAN BAYANIHAN!
KONTRAKTWALISASYON, LABANAN!
KARAPATAN NG MAMAMAYAN, IPAGLABAN!
MAKIBAKA PARA SA TUNAY NA KALAYAAN AT DEMOKRASYA!

Image

Mga manggagawa ng Timog Katagalugan, nagtayo ng protest camps ngayong Linggo ng Karapatang Pantao

PRESS RELEASE

Calamba City, Laguna – Naglunsad ng pangrehiyong pagkilos ang mga manggagawa ng Timog Katagalugan ngayong Linggo ng Karapatang Pantao upang kalampagin ang mga opisina ng Department of Labor and Employment, National Labor Relations Commission, at Bureau of Labor Relations.

“Pinakamahaba ang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas sa buong daigdig ngunit mas mahaba pa dito ang kalbaryo na nararanasan ng mga manggagawa. Inaabot ng ilang toan ang paglalabas ng desisyon sa mga kasong insinampa ng mga manggagawa. Nakikipagsabwatan ang mga kapitalista sa mga ahensya ng gubyerno upang patagalin ang Certification Election ng mga itinatayong tunay, palaban at makabayang unyon. Dalawa ito sa mga porma ng panunupil sa mga manggagawa na nais naming wakasan kung kaya kami ay naglulunsad ng sama-samang pagkilos at sama-samang tanggulan ngayong Linggo ng Karapatang Pantao,” ani Allan Bagas, Secretary General ng PAMANTIK-KMU.

Ika-10 ng umaga, naglunsad ng programa sa harap ng opisina ng DoLE Region IV-A upang igiit sa ahensya na maglabas ng desisyon na pabor sa mga manggagawa at magkaroon ito ng pangil sa pagpapatupad ng mga batas na nagpo-protekta sa karapatan ng mga manggagawa. Kasama sa itinambol na usapin ay ang pagde-delay ng management ng Manila Cordage Company (MCC) at Manco Synthetic, Incorporated (MSI) sa Certification Election ng mga unyon ng MCC-ELU-OLALIA at MSI-ELU-OLALIA; pagpapabalik sa mga manggagawang kontraktwal ng Tanduay at Karzai na iligal na tinanggal; pagde-delay sa Certification Election ng unyon sa Gardenia na KASAGPHI-OLALIA; at, iligal na pagtatanggal at suspension sa mga manggagawang kontraktwal sa Sagara Metro Plastics.
Ika-11 ng umaga, nagtungo ang mga manggawa sa opisina ng NLRC Region IV-A upang kalampagin ang mga labor arbiter na maglabas na ng desisyon sa matagal ng nakabinbin na mga kasong isinampa ng mga manggagawa laban sa kani-kanilang kumpanya o kaya ay agency.Pinangunahan ng Kaisahan ng mga Manggagawang Iligal na Tinanggal (KAMIT) ang programa at pagkatapos nito ay itinayo ang protest camp na tatagal hanggang bukas. Kasama sa nakiisa ang mga manggagawa ng Carina Apparel na kabilang sa halos 2,800 na iligal na tinanggal sa kumpanya.
“Tinawag naming Oplan Bantay Suhol sa mga Arbiter ang protest camp dahil kapaskuhan na naman. Ito ay panahon na bumubuhos ang suhol sa porma ng mga produkto at pera sa mga labor arbiter upang maglabas sila ng desisyon na pabor sa mga nanunuhol na kapitalista,” ani Maritess David, Spokesperson ng KAMIT.
Habang nagpo-programa sa labas ng NLRC ay nagkaroon ng dayalogo ang mga representative ng manggagawa at sina Executive Labor Arbiter Generoso Santos at Labor Arbiter Edgardo Bisana. Pagkatapos ng dayalogo, ibinalita sa mga manggagawa ng Carina Apparel na iligal na tinanggal na mayroon ng inilabas na desisyon na pabor sa kanila.
Ika-4 ng hapon, pinangunahan ng mga kasapi ng MCC-ELU-OLALIA at MSI-ELU-OLALIA ang pagtatayo ng protest camp sa harap ng mga opisina ng BLR at DoLE Region IV-A. Katuwang ang Alyansa ng mga Manggagawa sa Kalamba (ALMAKA) at PAMANTIK-KMU, layunin ng protest camp na itulak ang dalawang ahensya upang tugunan ang mga usapin sa mga kumpanya ng Karzai, Tanduay, MCC-MSI, Sagara Metro Plastics, Fuji ELectric Philippines, at Gardenia.
“Simula ngayong araw, magtutuloy-tuloy ang mga protest camps hanggang sa Pandaigdigang Araw ng Pagkilala at Paggalang sa Karapatang Panto sa ika-10 ng Disyembre. Alam ng mga manggagawa na hindi kikilos ang BLR, DoLE at NLRC kung hindi kakalampagin. Kung kaya higit naming palalakasin ang diwa ng sama-samang pagkilos at sama-samang tanggulan,” pagtatapos ni Bagas. ###