Magkapit-bisig laban sa pandarambong at pandarahas! Sumama at sumuporta sa Manilakbayan!

Kilala natin ang Mindanao bilang isang mayamang kapuluan: tahanan ng tone-toneladang mineral at ekta-ektaryang matabang lupa. Ngunit, kapareho nating mga taga-Timog Katagalugan, hindi natin natatamasa ang mga kayamanang ito!

gfx_minda milKabi-kabilang mga minahan at taniman na ang binubungkal sa mga lupain ng Mindanao. Ngunit, wala ni isang kusing sa mga nakukuhang mineral o prutas ang napupunta sa mga mamamayan, kundi sa mga malalaking negosyante lamang!

Diniligan na ng dugo ang lupain ng Mindanao – ang mga ektaryang lupain dito ay siya ring dating mga lupang ninuno ng mga katutubong Lumad. Upang makapagkamal ng bilyon, gumagamit ang mga negosyanteng ito ng dahas.mnlkbyn gfx 2

Ang bawat pagkakampo ng mga militar at nililikha nitong mga grupong paramilitar – tulad ng Mahagat Bagani, na pumatay sa tatlong edukador at lider-Lumad sa komunidad – ay delubyo para sa ating mga kababayan!

Walang pinagkaiba ang pagdurusa ng ating mga kababayan sa Mindanao sa atin dito sa Timog Katagalugan. Biktima rin tayo ng kakarampot na sahod, walang-silbing serbisyo, at lalo na ng iba’t ibang tipo ng karahasan mula sa mga iilang naghahari-harian sa ating bansa!

GFX_STmilBiktima tayong mga manggagawa ngayon ng kawalang-seguruhan sa trabaho at hindi nakabubuhay na sahod. Biktima tayo ng pagkitil sa ating mga karapatang ihapag ang ating mga makatarungang hinaing. Biktima tayo ng mga pananakit at pamamaslang ng mga ahente ng gobyerno.

Tulad natin, hindi sila nananahimik. At tulad ng kanilang tanda sa kasaysayan, hindi sila – at tayo rin – kailanman magpapailalim sa mga mapagsamantala.

Babalik ang mga kapatid nating mula sa Mindanao – at mas marami!

Dadalhin na nila sa Maynila at sa iba pa nating mga kapatid sa Luzon at Visayas ang pinagkaisa nating hinaing – tutulan at labanan ang pandarambong ng ating likas na yaman! Ibasura ang anti-mamamayang Oplan Bayanihan!

Kaya, sa isang napakahalagang yugto ng kasaysayan, magsama-sama tayong lahat sa Manilakbayan ng Mindanao para ipanawagan ang ating mga makatarungang kahilingan!

Sahod, trabaho at karapatan, ipaglaban!

Ibasura ang Oplan Bayanihan!

Itigil ang atake sa mga mamamayan!

Advertisements

Tagumpay ng LNMSMPIC-Ind., tagumpay ng patuloy na pagtataguyod ng tunay, palaban, makabayang unyonismo!

DSC_0225Ipinapaabot ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pinakamaiinit na pagbati sa unyon ng manggagawa sa Sagara Metro Plastic Industrial Corporation (SMPIC), ang Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa ng Sagara Metro Plastic Industrial Corporation – Independent (LNMSMPIC-Ind, o LAKAS) sa kanilang pagtatagumpay sa certification elections nitong ika-30 ng Setyembre.

Nakakalap ng 151 boto ang LAKAS laban sa 114 boto para sa dilawang unyong Samahan ng Manggagawa sa SMPIC- National Mines and Allied Workers’ Unions (SAMASA-NAMAWU) at 2 botong no to union.

Natatangi ang tagumpay na ito ng mga manggagawa ng Sagara. Sinagupa nila ang sabwatan ng kapitalista, NAMAWU, Bureau of Labor Relations (BLR) at maging si BS Aquino – na nilayong basagin ang nabuong pagkakaisa ng mga manggagawa. Noong ika-8 ng Abril, sa araw ng dapat na certification election sa SMPIC, naglabas ng isang memorandum ang BLR upang isuspinde ang eleksyon. Ito ay dahil nagsumite ng apela ang NAMAWU sa Office of the President ukol sa kahilingan ng LAKAS para itayo ang tunay na unyon ng manggagawa. Tila, sa isang iglap, ang higit isang taon nilang pagsisikap na itayo ang unyon ay pawang mapupunta na sa pagkabigo.

Ngunit sa halip na masiphayo at sumuko, lalo pa silang naging pursigidong itatag ang nag-iisang samahang magtataguyod ng kanilang karapatan at kagalingan. Sa labas ng pagawaan, sinugod at kinalampag nila ang mga panrehiyon at pambansang opisina ng Department of Labor and Employment (DoLE) at BLR sa pagsisikap na panatilihing pabor sa mga manggagawa ang kanilang ilalabas na desisyon.

Sa loob naman ng pagawaan, nagsagawa sila ng malawakang pagpapaliwanag sa kapwa manggagawa upang ipaintindi ang marangal at mahusay na pagsisikap ng LAKAS na itaguyod ang kanilang interes. Makailang beses ring nagsagawa ng sama-samang pagkilos ang LAKAS; na bukod sa nagpaliwanag ng kanilang mga mithiin, ay sinalubong at pinabulaanan ang mga ipinakakalat na kasinugalingan at pananakot ng kapitalista. Hindi rin sila nagpatinag sa mga sunod-sunod na suspensyon sa mga manggagawa dala ng management. Wala ni isa sa mga naging biktima ng pagpapakalat ng black propaganda, panunuhol at unfair labor practices ang natinag sa mga pakanang ito ng kapitalista – kundi lalo pang nagpalitaw sa kanilang kaliwa’t kanang desperadong aksyon upang pahinain ang kanilang pagkakaisa.

Napatunayan na ng mga manggagawa ng SMPIC ang kanilang nais na magtayo at magtaguyod ng tunay nilang unyon. Naging alipin ang mga manggagawa ng SMPIC sa barat na sahod at kadusta-dustang kondisyon sa paggawa sa loob ng SAMASA-NAMAWU. Sa loob ng labing-isang taon at tatlong collective bargaining agreement, halos P180 lang ang kabuuang nakamit na dagdag-sahod ng mga manggagawa. Bukod pa rito ang pagdadamot ng pederasyong NAMAWU sa kanila ng tulong-legal at pinansyal, at pagsasawalang-bahala ng pederasyon sa kapakanan ng mga manggagawa. Kung tutuusin, walang kabuluhan ang kanilang nakamit sa loob ng NAMAWU.

Nagbunga naman ang kanilang nagkakaisa at sustenidong pagsisikap upang maitayo ang unyong wagas na magsisilbi sa kanilang interes. Magiting at mabangis nilang hinarap ang mga pagsisikap ng sabwatan ng kapitalista at dilawang unyon – at tunay nga, hindi nagtagumpay ang maitim na balak ng sabwatang ito. Inanunsyo na matutuloy ang CE sa ika-30 ng Setyembre.

Sa huling mga minuto, ninais pa ng kapitalista at ng dilawan na wasakin ang pagkakaisa ng manggagawa: naglunsad sila ng mga magagarang pagtitipon, pagsuhol, at mga pagbabanta at paninira sa sinumang boboto ng “YES” sa LAKAS. Napunta rin sa wala ang tangkang ito – tumatangis sa resulta ng CE ang boses ng mga manggagawa sa SMPIC.

Ang pagtatagumpay ng pagtaguyod ng tunay na unyon sa loob ng SMPIC ay hindi lamang tagumpay ng mga manggagawa roon – kundi isang halimbawa para sa lahat ng mga regular na manggagawa upang itayo na ang isang samahang tatangan ng kanilang interes sa loob ng pagawaan. Sa loob ng tunay, palaban at makabayang unyonismo, lubos na makakamit ng mga manggagawa ang kanilang karapatan para sa nakabubuhay na sahod, maayos na kondisyon sa paggawa, at iangat pa ang kabuhayan ng iba pang mga manggagawa sa kanilang paligid. Ngunit, isa rin itong hamon para sa mga manggagawa. Hindi kailanman matitinag ng kahit anumang maitim na pahayag, malaking salapi o panlilinlang ang mala-bakal na paninindigan ng mga manggagawa sa kanilang nais na depensahan ang kanilang karapatan.

Bukod pa, ang tagumpay ng mga manggagawa ng SMPIC ay magbubukas na rin ng panibagong mga kabanata. Matapos ang labing-isang masalimuot na taon, malilikha na nila sa wakas ang maka-manggagawang collective bargaining agreement, na buong pagtitiwalang kanilang itataguyod din at ipaglalaban.

Sa diwa ng tunay, palaban at makabayang unyonismo, atin ding maatim na hindi na lamang sa usapin ng CE o CBA matatapos ang laban ng mga manggagawa. Bilang alipin ng isang sistemang atrasado at bulok, nasa mithiin na rin ng mga manggagawa ng SMPIC, kasama ang iba pang mga tagapagtaguyod ng tunay na unyonismo, ang pagpapalaya hindi lamang sa kanilang uri – kundi ang mismong pagpapalaya ng lahat ng mga inaalipin at dinurustang mamamayan sa buong bansa, at kahit sa buong mundo. ###