Kilusang Mayo Uno, Tagapagtaguyod ng Tunay, Palaban, Makabayang Unyonismo!

Kamakailan nagpakalat ang ‘Concern Workers of Sun Logistic’, isang ayaw magpakilalang ‘samahan’ sa loob diumano ng pagawaan ng Sun Logistics Technology, Inc. (SunLog), ng mga pulyetong nanghihikayat sa mga manggagawa na bumoto ng ‘No to Union’ sa darating na Certification Elections (CE) ng unyon bukas, ika-1 ng Agosto.

Inilalahad ng nasabing dokumento ang anitong ‘tunay’ na hangarin ng Kilusang Mayo Uno sa pagtuwang at pag-oorganisa sa mga manggagawa – ang pagkakatanggal ng mga ito sa trabaho at ang pagsasara ng mga kumpanya. Tanging layunin lamang daw ng KMU ang manggulo sa hanay ng mga manggagawa. Ibig ding pigilin ng dokumentong ito ang kagustuhan ng mga manggagawa ng SunLog na magtayo ng unyong magtatanggol sa kanilang mga batayang karapatan sa kadahilanan nitong hindi naman daw naghihirap ang mga manggagawa ng SunLog at maayos naman ang kalagayan ng mga ito sa loob ng pagawaan.

Hindi na bago sa hanay ng KMU ang mga ganitong klase ng paninira sa pamamagitan ng hindi makatotohanang mga paratang na inilalathala at ipinamamahagi sa publiko. Ang tawag dito ay Black Propaganda – isang uri ng pamamahayag na pawang kasinungalingan at paninira ang nilalaman.

Hindi ang pag-uunyon o ang pagtatayo ng mga samahan ng manggagawa ang dahilan ng mga malawakang tanggalan at pagkakaso sa mga manggagawa at iligal na pagsasara ng mga pabrika. Ang ultimong dahilan ng mga pagsasara at malawakang tanggalan sa mga pagawaan sa rehiyon ng Timog Katagalugan, maging sa buong bansa at daigdig, ay buhat sa walang-humpay na pagiging ganid sa kita at tubo ng mga dambulahang kapitalista.

Mga kapitalista o may-ari ng mga pagawaan mismo ang gumagawa ng dahilan ng pagkawala ng trabaho ng mga manggagawa, sa arbitraryong pagtatanggal sa mga ito, at sa pabigla-biglang pagsasara ng mga pagawaan.

KMU, tagapamandila ng tunay, palaban, makabayang unyon

Sa nakalipas na 111 taon ng pakikibaka at pagtatagumpay ng uring manggagawa para sa kanilang mga karapatan sa sahod, trabaho, at kabuhayan, napatunayan ang pagiging wasto at dalisay ng pakikipaglaban para sa kagalingan ng mga manggagawa. Sa panahong ito, nakamit ng mga manggagawa ang mga tagumpay sa loob ng pagawaan sa pagtatayo ng mga tunay, palaban, at makabayang unyon (TPMU).

Ibinunga ng lumalalang krisis at pasismo sa hanay ng mga manggagawa ang pagkakatatag ng KMU. Nananatili itong nakatayo at nakikipaglaban para sa karapatan ng mga manggagawa, hindi dahil sa pinagkakakitaan nito ang pag-oorganisa, kundi dahil sa ang bumubuo ng KMU at ng mga balangay nito ay mismong mga manggagawang nakaranas ng kabi-kabilang paghihirap at pandarahas sa loob at labas ng mga pabrika.

Hindi pamimilit at pangingikil ng pera ang paraan ng pag-oorganisa ng KMU, ang pagtatayo ng unyon at samahan ng mga manggagawa ay idinulot ng nararanasan nilang napakababang sahod, walang katiyakan sa trabaho, at masahol na kabuhayan. Dalisay ang pag-uunyon, layunin ng isang TPMU ang paglingkuran at protektahan ang mga manggagawa mula sa mga anti-manggagawang mga patakaran ng kapitalista at gobyerno. Sa katunayan, ang mga dilawang pederasyon, tulad ng TUCP, FFW, at Obrero Pilipino ang kilala at tanyag sa ganitong mapanlinlang na hangarin — ang mabilisang pagtatayo ng mga mapagkompromisong unyon, na siya namang iniiwan ng kanilang mga organisador matapos mapagkakitaan.

Mababang pasahod, kawalan ng benipisyo, at pagnanais na magkaroon ng unyon na magtatanggol at magtataguyod sa mga karapatan ng mga manggagawa ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagpasya ang mga manggagawa ng SunLog na itayo ang Sun Logistics Workers Union, sa ilalim ng Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture – Kilusang Mayo Uno (SLWU-OLALIA-KMU). Naniniwala ang SLWU-OLALIA-KMU na hindi tayo dapat na magpakasapat sa barya-baryang sahod na ibinibigay ng kapitalista. Sa kabila ng 15 taong operasyon ng kumpanyang SunLog at sa di-matatawarang sakripisyo at pagtatrabaho ng mga manggagawa para rito, hindi kailanman guminhawa at umangat ang buhay ng mga manggagawa ng SunLog.

Hindi basta-bastang ibibigay ng kapitalista ang karapatan ng mga manggagawa at wala ring kongkretong programa ang gobyerno para sa karapatan ng mga manggagawa sa sahod, trabaho, at kabuhayan. Tanging sa pagkakaisa ng mga manggagawa makakamit ang minimithing nakabubuhay na sahod, katiyakan sa trabaho, at disenteng pamumuhay. Ang kinabukasan ng mga manggagawa at ng kanilang mga pamilya ay nasa kamay mismo ng mga manggagawa, nasa kanilang pagsasama-sama at pagtatanggol sa mga karapatan. Napatunayan na rin sa mga nauna nang itinayong unyon sa rehiyon sa ilalim ng KMU, tulad ng Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda-OLALIA-KMU (LMNH-OLALIA-KMU), NXP Semiconductors Cabuyao Inc. Workers Union-NAFLU-KMU (NXPSCIWU-NAFLU-KMU), at marami pang iba, na ang pagkakaroon ng tunay, palaban, at makabayang unyon ay mabisang sandata upang maigiit at makamit ang mga signipikanteng pagtaas ng sahod, dagdag benepisyo, at mga karapatan sa loob ng pagawaan.

Sa darating na CE, bumoto ng YES, para sa tunay, palaban, makabayang unyon na magtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa sa SunLog. Suportahan ang SLWU-OLALIA-KMU, suportahan ang unyong para sa mga manggagawa.

YES to Union!
Mabuhay ang SLWU-OLALIA-KMU!
Isulong ang Tunay, Palaban, Makabayang Unyonismo!

SLWU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s