Kilusang Mayo Uno, Tagapagtaguyod ng Tunay, Palaban, Makabayang Unyonismo!

Kamakailan nagpakalat ang ‘Concern Workers of Sun Logistic’, isang ayaw magpakilalang ‘samahan’ sa loob diumano ng pagawaan ng Sun Logistics Technology, Inc. (SunLog), ng mga pulyetong nanghihikayat sa mga manggagawa na bumoto ng ‘No to Union’ sa darating na Certification Elections (CE) ng unyon bukas, ika-1 ng Agosto.

Inilalahad ng nasabing dokumento ang anitong ‘tunay’ na hangarin ng Kilusang Mayo Uno sa pagtuwang at pag-oorganisa sa mga manggagawa – ang pagkakatanggal ng mga ito sa trabaho at ang pagsasara ng mga kumpanya. Tanging layunin lamang daw ng KMU ang manggulo sa hanay ng mga manggagawa. Ibig ding pigilin ng dokumentong ito ang kagustuhan ng mga manggagawa ng SunLog na magtayo ng unyong magtatanggol sa kanilang mga batayang karapatan sa kadahilanan nitong hindi naman daw naghihirap ang mga manggagawa ng SunLog at maayos naman ang kalagayan ng mga ito sa loob ng pagawaan.

Hindi na bago sa hanay ng KMU ang mga ganitong klase ng paninira sa pamamagitan ng hindi makatotohanang mga paratang na inilalathala at ipinamamahagi sa publiko. Ang tawag dito ay Black Propaganda – isang uri ng pamamahayag na pawang kasinungalingan at paninira ang nilalaman.

Hindi ang pag-uunyon o ang pagtatayo ng mga samahan ng manggagawa ang dahilan ng mga malawakang tanggalan at pagkakaso sa mga manggagawa at iligal na pagsasara ng mga pabrika. Ang ultimong dahilan ng mga pagsasara at malawakang tanggalan sa mga pagawaan sa rehiyon ng Timog Katagalugan, maging sa buong bansa at daigdig, ay buhat sa walang-humpay na pagiging ganid sa kita at tubo ng mga dambulahang kapitalista.

Mga kapitalista o may-ari ng mga pagawaan mismo ang gumagawa ng dahilan ng pagkawala ng trabaho ng mga manggagawa, sa arbitraryong pagtatanggal sa mga ito, at sa pabigla-biglang pagsasara ng mga pagawaan.

KMU, tagapamandila ng tunay, palaban, makabayang unyon

Sa nakalipas na 111 taon ng pakikibaka at pagtatagumpay ng uring manggagawa para sa kanilang mga karapatan sa sahod, trabaho, at kabuhayan, napatunayan ang pagiging wasto at dalisay ng pakikipaglaban para sa kagalingan ng mga manggagawa. Sa panahong ito, nakamit ng mga manggagawa ang mga tagumpay sa loob ng pagawaan sa pagtatayo ng mga tunay, palaban, at makabayang unyon (TPMU).

Ibinunga ng lumalalang krisis at pasismo sa hanay ng mga manggagawa ang pagkakatatag ng KMU. Nananatili itong nakatayo at nakikipaglaban para sa karapatan ng mga manggagawa, hindi dahil sa pinagkakakitaan nito ang pag-oorganisa, kundi dahil sa ang bumubuo ng KMU at ng mga balangay nito ay mismong mga manggagawang nakaranas ng kabi-kabilang paghihirap at pandarahas sa loob at labas ng mga pabrika.

Hindi pamimilit at pangingikil ng pera ang paraan ng pag-oorganisa ng KMU, ang pagtatayo ng unyon at samahan ng mga manggagawa ay idinulot ng nararanasan nilang napakababang sahod, walang katiyakan sa trabaho, at masahol na kabuhayan. Dalisay ang pag-uunyon, layunin ng isang TPMU ang paglingkuran at protektahan ang mga manggagawa mula sa mga anti-manggagawang mga patakaran ng kapitalista at gobyerno. Sa katunayan, ang mga dilawang pederasyon, tulad ng TUCP, FFW, at Obrero Pilipino ang kilala at tanyag sa ganitong mapanlinlang na hangarin — ang mabilisang pagtatayo ng mga mapagkompromisong unyon, na siya namang iniiwan ng kanilang mga organisador matapos mapagkakitaan.

Mababang pasahod, kawalan ng benipisyo, at pagnanais na magkaroon ng unyon na magtatanggol at magtataguyod sa mga karapatan ng mga manggagawa ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagpasya ang mga manggagawa ng SunLog na itayo ang Sun Logistics Workers Union, sa ilalim ng Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture – Kilusang Mayo Uno (SLWU-OLALIA-KMU). Naniniwala ang SLWU-OLALIA-KMU na hindi tayo dapat na magpakasapat sa barya-baryang sahod na ibinibigay ng kapitalista. Sa kabila ng 15 taong operasyon ng kumpanyang SunLog at sa di-matatawarang sakripisyo at pagtatrabaho ng mga manggagawa para rito, hindi kailanman guminhawa at umangat ang buhay ng mga manggagawa ng SunLog.

Hindi basta-bastang ibibigay ng kapitalista ang karapatan ng mga manggagawa at wala ring kongkretong programa ang gobyerno para sa karapatan ng mga manggagawa sa sahod, trabaho, at kabuhayan. Tanging sa pagkakaisa ng mga manggagawa makakamit ang minimithing nakabubuhay na sahod, katiyakan sa trabaho, at disenteng pamumuhay. Ang kinabukasan ng mga manggagawa at ng kanilang mga pamilya ay nasa kamay mismo ng mga manggagawa, nasa kanilang pagsasama-sama at pagtatanggol sa mga karapatan. Napatunayan na rin sa mga nauna nang itinayong unyon sa rehiyon sa ilalim ng KMU, tulad ng Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda-OLALIA-KMU (LMNH-OLALIA-KMU), NXP Semiconductors Cabuyao Inc. Workers Union-NAFLU-KMU (NXPSCIWU-NAFLU-KMU), at marami pang iba, na ang pagkakaroon ng tunay, palaban, at makabayang unyon ay mabisang sandata upang maigiit at makamit ang mga signipikanteng pagtaas ng sahod, dagdag benepisyo, at mga karapatan sa loob ng pagawaan.

Sa darating na CE, bumoto ng YES, para sa tunay, palaban, makabayang unyon na magtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa sa SunLog. Suportahan ang SLWU-OLALIA-KMU, suportahan ang unyong para sa mga manggagawa.

YES to Union!
Mabuhay ang SLWU-OLALIA-KMU!
Isulong ang Tunay, Palaban, Makabayang Unyonismo!

SLWU

Advertisements

Illegally dismissed Hoya workers prepare for Certification Election

Tanauan, Batangas –Hoya workers prepared for the Certification Election (CE) of their union tomorrow, July 31. Hoya Glass Disk Phils. (HOGP) closed down on April 30, six days after the Kalipunan at Sanggunian ng Manggagawa sa Hoya Glass Disk Phils. – Independent (KASAMA sa HOGP-IND) was registered on April 24.

The union, through its mobile propaganda team (MPT), made public announcements in front of the Tanauan City hall, calling for support to vote YES in favor of the union. It also put up a symbolic protest camp in front of the First Philippine Industrial Park (FPIP) to pressure the company to resume operations, reinstate all Hoya workers, and recognize the union.

10557436_1443307325956287_5354216514578599469_n

The workers also set up a protest camp in front of the Department of Labor – Region IVA (DoLE- IVA) to serve as vigil site for the CE tomorrow, which will start at 9AM until 3PM.

On April 30, more than 2,600 workers lost their jobs due to the company’s illegal closure. But amidst the DoLE and the company’s underhanded efforts in tricking the workers into signing their waivers and quit claims, members of the KASAMA sa HOGP-IND union pressed for their right to organization.

“The Philippine Constitution and the Labor Code guarantees our right to organization. It is by these laws that we have rightfully insisted, and were supported by different labor organizations in and out of the country, all Hoya workers’ right to being reinstated to the company, having our certification elections, and subsequently recognized as the Sole and Exclusive Bargaining agent. With prices and costs of living endlessly hiking, having a union is the first step to assert for our right to living in decency.” Said Ian Chu Ordonio, President of KASAMA sa HOGP-IND.

However, the management asserted that the 1,874 workers should participate in the election – which the DOLE-IVA favored – even if there are only 78 workers who have not signed the quit claims yet and remained unpaid. This means that only the 78 should be considered as workers and, thus, must be given the right to vote. In the pre-election conference (PEC) last July 15, the management also asserted the non-participation of the union in the Comelec.

“It is clear that Hoya is extremely anti-worker. Until the last efforts of the unionists, the company desperately attempts to manipulate the results to favor them. Despite that, it became clearer to us that the company did not close. We have proven that it only ceased its operations in accordance to ‘cessation of operations’ stated in the document it submitted to the Philippine Economic Zone Authority (PEZA).” Ordonio ended. ###

Manggagawa ng Hoya na iligal na nagsara, naghanda para sa Certification Election

Tanauan, Batangas – Naghanda ang mga manggagawa ng Hoya Glass Disk Philippines (HOGP) para sa ilulunsad na Certification Election (CE) ng kanilang unyon bukas, Hulyo 31. Nagsara ang HOGP noong ika-30 ng Abril, anim na araw matapos mai-rehistro ang Kalipunan at Saligan ng Manggagawa sa Hoya Glass Disk Phils. – Independent (KASAMA sa HOGP-IND) noong Abril 24.

Nag-ikot kaninang umaga ang mobile propaganda team (MPT) ng unyon sa Tanauan City hall upang ipaalam ang magaganap na CE at ipanawagan ang pagboto ng YES pabor sa unyon. Nagtayo din ng simbolikong kubol o protest camp sa harapan ng First Philippine Industrial Park (FPIP) upang igiit sa kumpanya ang pagtutuloy ng operasyon, pagpapabalik sa mga manggagawang iligal na tinanggal, at pagkilala s unyon.

Nagtayo din ang mga manggagawa ng protest camp sa harapan ng Department of Labor and Employment – Region IVA (DoLE-IVA). Magsisilbi itong vigil ng mga manggagawa para sa CE na ilulunsad bukas simula 9AM hanggang 3PM.

Noong ika-30 ng Abril, mahigit 2,600 manggagawa ang nawalan ng trabaho dahil sa iligal na pagsasara ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng panlilinlang at panunuhol ng kumpanya, iginiit ng mga manggagawa ang kanilang karapatan sa pag-oorganisa.

“Ginagarantiyahan ng Konstitusyon ng Pilipinas at ng Labor Code ang ating karapatan sa organisasyon. Sa pamamagitan ng mga batas na ito, at ng suporta ng iba’t ibang organisasyon ng manggagawa sa loob at labas ng bansa, makatarungan nating iginiit ang karapatan ng lahat ng manggagawa ng Hoya na maibalik sa kanilang trabaho, na magkaroon ng certification elections, at kilalanin bilang Sole and Exclusive Bargaining agent. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at halaga ng pamumuhay, ang pagkakaroon ng unyon ay isang hakbang para igiit ang aming karapatan sa disenteng pamumuhay.” Ani Ian Chu Ordonio, tagapangulo ng KASAMA sa HOGP-IND.

Samantala, iginiit ng management na pabotohin ang 1,874 manggagawa – na siya naming pinaboran ng DOLE-IVA – gayong 78 na lang ang hindi pa pumipirma ng quit claims at hindi pa nababayaran. Ibig sabihin, 78 na lang dapat ang ikokonsiderang empleyado pa ng kumpanya at may karapatang bomoto. Sa pre-election conference (PEC) na inilunsad noong Hulyo 15, iginiit din ng management na ‘wag palahukin ang unyon sa Comelec.

“Malinaw ang sagad-sagaring pagiging kontra-manggagawa ng kapitalistang Hoya. Hanggang sa huling pagsisikap ng mga unyonista ng KASAMA sa HOGP-IND ay pinipilit ng kumpanya na manipulahin ang resulta para pumabor sa kanila. Gayunman, mas naging malinaw din sa aming mga manggagawa na hindi nagsara ang kumpanya. Napatunayan namin na tumigil lang ito ng operasyon batay na rin sa ‘cessation of operations’ na nakasaad sa dokumentong ipinasa nito sa Philippine Economic Zone Authority (PEZA).” Pagtatapos ni Ordonio. ###

Labanan ang kahirapan at ipagtanggol ang karapatan sa sahod, benepisyo, at regularisasyon! Itayo ang tunay, palaban, at makabayang unyon!

YES TO UNION!

Wala nang ibang karapat-dapat na iboto sa darating na certification elections ng mga manggagawa sa Sun Logistics at Hoya Glass Disk Philippines. Sa gitna ng tumitinding kahirapan, ang pagtatayo ng tunay, palaban, at makabayang unyon ay isa sa mga mahahalagang tungkulin ng uring manggagawa upang matiyak ang kanilang disenteng pamumuhay. Nakasaad ito sa saligang batas bilang batayang karapatan ng bawat manggagawang Pilipino, at walang sinuman—kapitalista, dilawan, o reaksyunaryong gobyerno—ang pupwedeng humadlang dito.

Natural na magkaroon ng reaksyon ang kapitalista kapag nalaman nitong nagtatayo ng unyon ang mga manggagawa. Ginagamit ng mga ito ang iba’t ibang paraan tulad ng panlilinlang, pananakot, at pagbabanta, upang pigilan ang matagumpay na pagtatayo ng unyon. Ginagawa nila ito dahil sa pagkagahaman sa tubo, dahil ayaw nilang mabawasan kahit katiting ang kanilang inuuwing supertubo mula sa dugo at pawis ng uring manggagawa.

Nakasaad sa Article 243 ng Labor Code of the Philippines ang karapatan ng bawat manggagawa sa mga komersyal, industriyal, at mga agrikultural na kumpanya sa pagbubuo, pag-anib, o pagsuporta sa mga organisasyong pang-manggagawa na kanilang naisin, para sa layunin ng pagkakaroon ng CBA negotiations.

Sa pamamagitan ng pag-aaral hinggil sa kanilang mga karapatan at pagbubuklod sa iisang organisasyong magsisilbing bisig ng kanilang pakikibaka para sa dagdag na sahod, benepisyo, at regularisasyon, nagkakaroon ng lakas ang mga manggagawa sa iba’t ibang pabrika.

Napatunayan na ng kasaysayan na tanging sa pagtatayo lamang ng isang tunay, palaban at makabayang unyon makakamit ng mga manggagawa ang kanilang mga lehitimong karapatan. Napatunayan din na kung walang isang organisasayon ang mga manggagawa sa loob ng pagawaan hindi basta-basta ibibigay ng mga kapitalista ang makatwirang sahod at benepisyo.

Sa mga pabrika kung saan masasabing mayroong signipikanteng pagtaas ang sahod ng mga manggagawa, nadadagdagan ang mga benepisyong natatanggap, at tuloy-tuloy ang regularisasyon ng mga kontraktwal tulad ng Honda Cars, NXP, Daiwa Seiko, at iba pa, pundamental ang papel ng mga unyong matapang na humaharap sa kapitalista. Sa bawat pagharap na ito, susi ang pagiging mulat ng mga kasapi upang kilalanin na ang pag-uunyon, pagkakaroon ng mabungang CBA, at pakikipagnegosasyon hinggil sa anumang usapin, ay isang paraan lamang sa paggigiit ng katarungang panlipunan. 

Matapos maitayo ang unyon, higit na kinakailangan ang pagtutuloy ng pag-aaral upang ibayong mapalakas ang pagkakaisa ng mga manggagawa batay sa prinsipyo at paninindigan ng tunay, palaban, at makabayang unyonismo na naghahangad ng ganap na pagbabago sa bulok at pahirap na lipunan. Tanging sa pagkakaroon ng pambasang industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa mailuluwal ang makataong kalagayan para sa uring manggagawa, kung saan mabibigyan ng disenteng pamumuhay ang bawat manggagawang Pilipino.

Mabuhay ang Sun Logistics Workers’ Union at Kalipunan at Saligan ng Manggagawa sa HOGP-IND!

Unyon ng Manggagawa, ITAYO AT IPAGLABAN!

Tunay, palaban, at makabayang unyonismo, ISULONG!

Manggagawa, magkaisa! Isulong ang pambansang industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa!

 

Tagumpay ng CBA ng Malayang Unyon ng Daiwa Seiko Philippines Corporation-Independent, Tagumpay ng Tunay, Palaban, at Makabayang Unyonismo  

DaiwaMataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa Malayang Unyon ng Daiwa Seiko Philippines Corporation-Independent (MU-DSPC-IND) sa tagumpay na inabot ng kanilang pakikipagtawaran para sa dagdag na sahod, benipisyo at mga lehitimong karapatan. Minsan na namang napatunayan na ang pagkakaisa ang matibay na sandigan sa pagtatagumpay ng bawat pakikibaka. Pagkakaisa na ibinunga ng tuloy-tuloy na pag-aaral ng buong kasapian na nagtaas ng antas ng kanilang kamulatang pampulitika at nagpalalim ng pag-unawa sa kanilang tunay na kalagayan at higit na pangangailangan.

 

Nagpupugay din ang PAMANTIK-KMU sa mga manggagawa sa ilalim ng MU-DSPC-IND sa kanilang kahandaang kumilos upang kundenahin ang pambabarat ng kapitalistang Daiwa sa nilalaman ng Collective Bargaining Agreement (CBA) proposal upang makakuha ng malaman at substansyal na karagdagang sahod at benipisyo. Dahil sa pagkakamulat sa tunay nilang kalagayan at kalagayan ng buong uring manggagawa, tuloy-tuloy ang pakikiisa at aktibong tumutugon ang MU-DSPC-IND sa mga pagkilos sa labas ng pagawaan upang tutulan at kundenahin ang hungkag na pamumuno at mga anti-manggagawang programa ng inutil, korap at pahirap na gobyerno ni BS Aquino III. Mahalagang kilalanin na hangga’t nananatili ang anti-manggagawa at pro-kapitalistang rehimen, panandalian ang benepisyong makukuha ng mga manggagawa mula sa pakikibakang pang-ekonomiya sa loob ng pagawaan tulad ng paglulunsad ng CBA negotiations.

 

Inaasahan ang tuloy-tuloy na pagpapataas ng kamulatang pampulitika ng buong kasapian ng MU-DSPC-IND sa pamamagitan ng walang tigil na pagkuha ng iba’t ibang pampulitikang aralin. Kinakailangan ang mahigpit na pakikiisa ng unyong MU-DSPC sa pakikibaka ng buong uri, sapagkat tanging sa ganitong paraan mawawakasan ang pinakaugat ng suliraning kinakaharap ng ating uri.

 

Muli, nagpupugay ang PAMANTIK-KMU sa MU-DSPC-IND dahil hangga’t hindi nagpapakahon sa pang-ekonomiyang pakikibaka ang ating mga unyon, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng buong uring manggagawa! Higit nating paigtingin ang ating pagkilos, pataasin ang antas ng pakikibaka, at pamunuan ang lahat ng tipo ng laban ng pinagsasamantalahang uri tungo sa pagtatagumpay at pagkakamit ng pagbabagong panlipunan.

 

ISULONG ANG TUNAY, PALABAN, at MAKABAYANG UNYONISMO!

URING MANGGAGAWA, HUKBONG MAPAGPALAYA!

SAHOD, TRABAHO, at KARAPATAN, IPAGLABAN!

MAKIBAKA, HUWAG MATAKOT!

BS AQUINO, PAPET, KURAP, PAHIRAP, at PASISTA, PATALSIKIN NA!

 

Mga DAPat Malaman at DAPat Gawin Hinggil sa DAP ni BS Aquino

Ipinahahayag ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pinakamariing layunin sa pagpapanagot at pagpapatalsik sa lahat ng sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, pangunahin si BS Aquino sa pamamagitan ng DAP.

Habang mainit ang pag-uusap hinggil sa malawakang anomalya sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) sa hanay ng mga senador, kongresista, at iba pang opisyal at empleyado ng gobyerno, biglang pumutok ang isyu ng pagiging iligal sa Saligang Batas ang paggamit ng Disbursement Acceleration Program (DAP).

Ano ang DAP?

Ang Disbursement Acceleration Program o DAP, ayon sa Palasyo, ay isang paraan upang magamit sa iba pang pangangailangan ng bansa, tulad ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad, ang mga hindi nagalaw na pondo ng gobyernong nakalaan sa bawat taon. Ito umano ay paraan upang makatulong sa mas mabilis at mas epektibong pagtugon ng administrasyon sa mabagal na paglago ng pambansa at pandaigdigang ekonomiya.

Ang DAP diumano’y nagsisilbi bilang stimulus fund para sa mga kagyat na pangangailangan ng iba’t ibang ahensya ng pamahalaan. Subalit, ang totoo ay binuo ito ng gobyernong BS Aquino para magkamal nang mas malaki pang kita at pag-ibayuhin ang kontrol nito sa kongreso.

Saan Galing ang DAP?

Ang DAP ay nagmula sa mga hindi nagalaw na pondo o unused appropriations mula sa National Budget ng nagdaang taon.

Kapansin-pansing inianak ang DAP ng Presidential Decree No. 1177, Section 44 o ang Budget Reform Act of 1977 ng dating pangulong si Ferdinand Marcos. Nilalaman ng batas na ito ang pagbibigay kapangyarihan sa presidente na maglipat ng pondo, mula sa perang nakalaan sa iba’t ibang departamento, kawanihan, at/o tanggapan at ahensya, tungo sa anumang programa, proyekto, at/o aktibidad ng iba pang departamento, ahensya, o tanggapan.

Mula pa noong 2011, katuwang ang Kalihim ng Department of Budget and Management (DBM) na si Butch Abad, nagpahayag si BS Aquino ng intensyon nitong pondohan ang mga dagdag na proyekto sa taong iyon gamit ang P72.11 bilyong mula sa natirang pondo umano nang mga taong 2010 at 2011.

Noong 2012, pinagtibay ng DBM sa pamamagitan ni Abad, ang kapangyarihan ni BS Aquino na ipunin ang mga di-nagamit na pondo para sa mga pangunahing proyekto nito. Dagdag pa, nagkaroon ng ispesyal na awtoridad si Abad na bawiin ang mga unobligated allotments, o ang mga pondong nailipat mula sa DBM papunta sa mga partikular na ahensya, na hindi nagamit kahit hindi pa natatapos ang taon.

Bukod pa sa mga nabanggit, pwede ring pagmulan ng DAP ang mga di-programado o mga nakatabing pondo, hiwalay pa sa nakapaloob sa National Budget. Halimbawa na lang dito ang perang nagmumula sa mga Government-Owned and Controlled Corporations (GOCCs), Government Financial Institutions (GFIs), at pinagbentahang ari-arian ng gobyerno.

Lahat ng nabanggit na pondong pinagmulan ng DAP ay nabubuo mula sa buwis na binabayaran at kinukuha sa mamamayan. Malinaw na ang perang inilalagay sa DAP ay galing sa taumbayan.

Saan Dinala ang DAP?

Ayon sa Malacanang, mayroong 116 na proyekto ang pinondohan sa ilalim ng DAP. Ilan sa mga pinagdalhan nito mula 2011-2012; ang pagpapaayos ng mga kalsada sa lalawigan ng Tarlac, suporta para sa mga local government units (LGU), at pandagdag sa pondo para sa mga ‘sari-saring lokal na proyekto’ ng mga senador at kongresista. Hindi pa nagkasya sa DAP para sa 2 taong iyon, naglabas muli ng bilyong pisong halaga sina BS Aquino at Sec. Abad diumano para sa mga nasalanta ng bagyong Pablo at Yolanda nito lamang nakaraang taon.

Kataka-takang habang mainit na tinutuligsa ang anomalya sa pagkakaroon ng PDAF sa kongreso, tahasang kinukonsinte pa ito ni BS Aquino. Dinagdagan nito ang pondo ng piling mga kongresista’t senador sa panahon ng pagpapatalsik sa dating Chief Justice na si Renato Corona, upang tiyakin ang pabor-kay-Aquino na boto ng mga nakaupo sa kongreso. Sa mga masususing pananaliksik, natagpuan ang ilang bahagi ng DAP sa mga ‘Napoles NGOs’, bagay na magpapakita ng tunay na layunin ng programang ito ni BS Aquino.

Mula sa pag-uumpisa ng termino ni BS Aquino noong 2010 hanggang sa kasalukuyan, may tinatayang mahigit P177.234 bilyong halaga na ang pinipirmahan at inaaprubahan ni BS Aquino para mailabas at magamit sa kanyang mga ‘proyekto’. Ngunit batay sa marginal notes o tinatayang gastos, tanging P174 bilyon lamang ang pangkabuuang halaga ng mga aprubadong proyekto. Nang hingiin sa panig ng palasyo ang listahan ng 116 proyektong pinondohan ng DAP, tanging sagot nito ay bigyan sila ng kaukulang panahon para sa listahang ito.

Iligalidad, Paglabag sa Saligang Batas

Tulad ng Presidential Decree No. 1177 ni Marcos, hinatulan ng Korte Suprema na iligal at labag sa Saligang Batas ang paggamit ng DAP. Noong ika-1 ng Hulyo ngayong taon, inilabas ng Korte Suprema ang hatol nitong partial unconstitutionality ng DAP.

Nasasaad sa Saligang Batas na hindi basta-basta maaaring galawin ang pondong mula sa National Treasury o kaban ng bayan kung hindi ito napapailalim o kinikilala sa batas, halimbawa na lamang sa General Appropriations Act. Dagdag pa rito, tanging ang kapulungan ng Kongreso lamang ang maaaring magtakda ng appropriations o paglalaanan ng mga pondo, dahil din dito, ayon sa batas, hindi basta-basta pwedeng ilipat ng sinumang opisyal ng gobyerno ang appropriations ng partikular na pondo o magsagawa ng savings realignment, maliban na lamang kung ito ay pahihintulutan ng batas at kung ito ay umabot na sa dulo ng taon.

Tanging kongreso, laluna ang Mababang Kapulungan, lamang ang may power of the purse o kapangyarihan sa pagdedesisyon sa kung paano at saan gagastusin ang pera ng mamamayan.

Noong 2008, isa ang noo’y senador pa lamang na si BS Aquino sa mga pangunahing naniniwala na iligal ang pagsasalin ng pambansang pondo bilang savings sa kalagitnaan ng taon. Sa ikalawang sesyon ng ika-14 na Kongreso, pinangunahan ni BS Aquino ang pagpapasa ng Senate Bill 3121 o ang Budget Impoundment Control Act na diumano’y naglalayong limitahan ang kontrol sa sariling pagpapasya ng presidente sa pag-aayos at/o pag-aantala sa paglalabas ng pondo.

Subalit, tanging sa panahon lamang ni BS Aquino bilang presidente nagkaroon at naisakatuparan ang DAP – pinaka-masahol na paggamit ng pondo ng gobyerno kumpara sa PD No. 1177 ni Marcos at pagtatangkang lumikha ng stimulus funds ng iba pang nagdaang presidente ng bansa.

Napatunayang ginamit ang DAP upang suhulan ang mga nasa Kongreso na bumoto ayon sa ikapagpapatalsik ni Corona, na noon ay may malaking kasalanan kay BS Aquino at sa kanyang angkan dahil sa paglalabas nito ng desisyong maka-magsasaka hinggil sa tunggalian sa lupa sa Hacienda Luisita, Inc.

Gayun pa man, hanggang sa kasalukuyan ay hindi humihingi ng patawad ang palasyo hinggil dito. Aminado ang kampo ni Aquino na maaaring hindi umano perpekto ang DAP ngunit ginawa nila ito nang walang masamang hangarin (in good faith). Ani pa ni Edwin Lacierda, tagapagsalita ng palasyo, hindi raw nangangahulugan ng kriminalidad ang ligalidad o iligalidad ng DAP.

Ano ang mga Implikasyon?

Bukod sa P1.3 trilyong pork barrel, mayroong P177.234 bilyon ang napasa-kamay ni BS Aquino.

Maluwag na nailulusot ni BS Aquino ang paglalabas ng pondo para sa mga arbitraryong ‘proyekto’ at ‘pangangailangan’ dahil hindi na ito dumadaan pa sa deliberasyon ng kongreso’t senado. Katuwang ng DBM, mabilis na nakagagawa ng mga hakbangin ang dalawang kampo para makuha ang ‘naipong pondo’ kahit pa sa kalagitnaan ng taon upang gamitin saanman nila naisin.

Batay sa pault-ulit na pahayag ng palasyo, ang DAP ay binuo dahil sa underspending ng gobyerno, makikita kung gaano kalaki ang unused appropriations na inilipat sa DAP – perang hindi nagastos sa nagdaang mga taon.

Samantala, habang pino-problema ng Malacanang ang ‘sobra-sobrang pera’ ng gobyerno at kung saan nila dadalhin ito, pinoproblema naman ng ordinaryong manggagawa ang nagmamahalang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo dahil sa kawalan ng pondo ng gobyerno para sa mga ito.

Sa kalagitnaan ng paglulusot ng pera ng Malacanang para ilaan sa ibang mga ‘proyekto’ dahil sayang at hindi ito nagastos, hinihintay ng mga manggagawa at mamamayan kung kailan madaragdagan ang budget para sa mga batayang serbisyo katulad ng kuryente, pabahay, pagkain, pangkalusugan, trabaho, at petrolyo.

Simula nang maupo sa trono si BS Aquino, sunud-sunod at tuluy-tuloy na ang pagtataas ng presyo ng pangunahing mga bilihin at singil sa serbisyong panlipunan. Ayon sa talang naihanda ng PAMANTIK-KMU, malaki na ang agwat ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng mamamayang Pilipino mula 2010 sa kasalukuyang taon.

Produkto Presyo 2010 Presyo 2014
Bigas P30.00 per kilo P45.00 per kilo
LPG P560.00 per 11-kilo tank P809.00 per 11-kilo tank
Petrolyo (Diesel) P33.00 per liter P44.00 per liter
Bawang P40.00 – P50.00 per kilo P400.00 per kilo
Manok P100.00 per kilo P160.00 per kilo
Karneng Baboy P140.00 per kilo P220.00 per kilo
Isda (Galunggong) P80.00 per kilo P140.00 per kilo
Pamasahe P7.00 minimum P8.50 minimum
PhilHealth Contribution 100 125
SSS Premium 100 125

Kitang-kita na hindi sa mamamayan napupunta ang mga pondong ipinaloob sa DAP. Hindi totoong wala nang mapaggamitan ang mga unused appropriations o savings ng National Budget dahil malaki ang pangangailangan ng mamamayan sa suportang pinansyal mula sa gobyerno para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan.

Ano ang DAPat na Gawin?

Sa lahat ng pagkakasala ni BS Aquino sa manggagawa’t mamamayan, sukdulan na kung mahahayaan pa rin siyang makalusot sa biliyun-bilyong pisong ninakaw niya sa pamamagitan ng iligal na DAP.

Nasusulat sa batas na isa sa mga pribilehiyong tinatamasa ng presidente ng bansa ang immunity from suit o pagkaligtas sa anumang kaso at paghahabla. Kaya’t ang pinakamahusay na paraan para panagutin si BS Aquino ay ang patalsikin siya sa pwesto upang maluwag siyang mai-habla sa lahat ng krimen at kasalanang ginawa niya sa mamamayan. Kailangang magkaisa ang mamamayan para papanagutin si BS Aquino, Butch Abad, at lahat ng sangkot sa pagnanakaw sa dugo at pawis ng mamamayan.

Kailangang hatulan at tunay na pagbayarin ang administrasyong BS Aquino dahil sa masahol na paglala ng buhay at kabuhayan ng manggagawa at mamamayang Pilipino sa ilalim ng kanyang pamumuno.

BS AQUINO, Papet, Kurap, Pahirap at Pasista, PANAGUTIN AT PATALSIKIN NA!

SUMAMA SA DARATING NA SAKBAYAN PARA SA TUNAY NA SONA NG MAMAMAYAN!
July 26, Crossing Calamba