EDCA at Cha-Cha: Lantarang Pagsalakay sa Soberanya at Kilusang Paggawa

Mahigpit na tinututulan at kinukundena ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK – KMU) ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sa pagitan ng gobyerno ng Estados Unidos at Pilipinas. Isa itong lantarang pagbebenta sa soberanya ng Pilipinas ng rehimen ni Aquino na mas lalong magpapatindi sa paghihirap ng manggagawa at mamamayan.

Sa kabila ng katotohanang labag ito sa isinasaad sa konstitusyon ng Pilipinas, sinikap itong madaliin ni Aquino upang ipakita ang higit pa niyang pagpapakatuta sa kanyang among imperyalistang US.

Sa likod ng niratsadang EDCA, nariyan ang pagsusulong ng ilang mambabatas ng Charter Change (Cha-Cha) para pahintulutan ang mga dayuhang kapitalista na pagmay-arian nang buong-buo ang mga negosyo, lupain, pasilidad, institusyon, at pampublikong yutiliti sa bansa.

Walang ibang ihahatid ang mga makadayuhang polisiyang ito kundi ibayong pagdurusa ng mga manggagawa, tuloy-tuloy na pagdurog sa mga unyon, at pagbawi sa mga karapatan ng bawat mamamayan sa disente at regular na trabaho, nakabubuhay na sahod, at hustisyang panlipunan.

Ano ang EDCA at Cha-Cha?

Nitong nakaraang Abril 28, bumisita ang presidente ng imperyalismong US na si Barrack Obama sa Pilipinas upang pirmahan ang EDCA. Ang kasunduang ito diumano ay para sa mahigpit na tulungan ng dalawang bansa at pagmomodernisa sa Armed Forces of the Philippines.

Ibinatay ang bagong kasunduan na ito sa mga dati nang ipinasang batas ng mga nagdaang pangulo ng Pilipinas tulad na lamang ng Mutual Defense Treaty noong 1951 at Visiting Forces Agreement naman noong 1998. Ngunit ang bagong kasunduan ay mas masaklaw, walang taning, at sadyang mas malala sa mga naunang nabanggit na kasunduan.

Isa sa nilalaman ng EDCA ang pagtatayo ng mga pasilidad para sa mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Gagamitin ang mga pasilidad na ito bilang base militar, ng walang tiyak na bilang at limitasyon ng papapasukin na mga sundalong Amerikano sa bansa. Dito ilulunsad ang mga aktibidad ng mga dayuhang sundalo sa pagsasanay, paglalagak ng mga kagamitan pangdigma, pag-aayos at pagmamantini ng mga sasakyan na kanilang gagamitin, komunikasyon, at iba pang pangangailangan.

Maluwag na pinayagan ng gobyerno ng Pilipinas ang paglalagak ng mga suplay at kagamitang pandigma ng US dito sa bansa na walang anumang bayad. Walang buwis na babayaran ang mga ito sa paggamit ng tubig at kuryente, libre ring ipagagamit ang radio frequencies habang naririto sila sa bansa. Sasagutin ito ng gobyerno ng Pilipinas, at tiyak na kukunin ito sa buwis ng mamamayan lalo na sa mga manggagawa.

Bahagi ng kabuuang plano ng imperyalismong US sa ibayong pagpiga ng tubo mula sa mga manggagawa ang paglalagak nito ng mga sundalo sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asya-Pasipiko. Dahil nakararanas pa rin ng matinding krisis pinansyal ang US, kailangan nitong humanap ng mga pamamaraan upang pilit na iahon ang kanyang ekonomiya. Kung kaya, kasabay ng pagpapatupad ng EDCA, minamadali ang pagpapatupad ng Cha-Cha para sa ibayong pagkita ng US mula sa bansa.

Isa si Cong. Belmonte sa nagpipilit na maisulong ang Cha-Cha. Nitong Mayo 2014, naipasa ito sa House Committee on Constitutional Amendments pagkatapos pa lamang ng apat na hearing. Naihain na rin ito ni Sen. Recto sa senado noong Pebrero.

Pag-atake sa Kilusang Paggawa

Walang ibang maidudulot para sa mamamayan ang panukalang ito. Lalo na sa hanay ng manggagawa dahil magbibigay daan lamang ito sa mas marami at mas malalim pang implementasyon ng mga anti-manggagawang polisiya.

Sa panahong hindi pa man ito naipatutupad, sunud-sunod na ang pag-atake sa kilusang paggawa. Sa pagpasok pa lamang ng 2014, tatlong malalaking pagawaan sa Timog Katagalugan ang nagkaroon ng iligal na tanggalan at pagsasara.

Nauna ang ang Carina Apparel, Inc. sa Binan Laguna, isang malaking garments factory, na kilala sa paggawa ng mga mamahaling lingerie katulad ng Victoria Secret, Marks & Spencer, at marami pang iba pa. Kumikita ng P18M sa loob lamang ng isang araw ang nasabing kumpanya. Nagsara ang Carina noong Pebrero 14 at mahigit 3,600 manggagawa ang nawalan ng trabaho. Tahasang tinalikuran ng kapitalistang Carina ang pakikipagnegosasyon para sa Collective Bargaining Agreement (CBA) sa unyon ng manggagawa, na nakatakdang magsimula noong Pebrero 15, isang araw matapos ang pagsasara.

Sa bisperas ng Mayo Uno, nagsara ang pagawaan ng Hoya Glass Disk sa First Philippine Industrial Park sa Batangas. Mahigit 2600 manggagawa ang nawalan ng trabaho, anim na araw makalipas magparehistro ng unyon ang mga ito. Katulad ng nangyari sa Carina, wala man lang prior notice na ibinigay sa mga manggagawa ang kapitalistang Hoya na magsasara na ang pagawaan.

Nitong Mayo 5, tinanggal ang 24 na lider-unyon sa NXP Semiconductors Inc. dahil hindi pumasok ang karamihan ng manggagawa noong Abril 9, 17, 18, at May 1—mga pista-upisyal na idineklara ng gobyerno, na kinikilala mismo sa umiiral na CBA ng unyon at kapitalista. Kasalukuyan noong nakikipagnegosasyon para sa CBA ang unyon, na matinding binabarat ng kapitalistang NXP.

Kapag ipinasa ang Cha-Cha, mas madali na para sa mga kapitalista ang pagdurog sa mga unyon upang takasan ang pananagutan sa mga ito, lalo na sa panahong nakikipagtawaran sila sa usapin ng dagdag na sahod at benipisyo. Mas magiging masahol din ang kalagayan ng paggawa sa bansa dahil sa pleksibilisasyon sa trabaho, talamak na kontraktwalisasyon, murang lakas paggawa, at kawalan ng restriksyon sa dayuhang pamumuhunan na syang pangunahing nilalaman ng Cha-Cha.

Tiyak, higit na titindi ang pasismong mararanasan ng mga nakikibakang mangagagawa dahil sa presensya ng pwersang militar ng US. Pinatunayan ng kasaysayan na pangunahing lumalabag sa karapatang pantao ang mga sundalong Amerikano sa nagdaang ilang taong pamamalagi nito sa bansa.

Labanan ang EDCA at Cha-Cha

Kailangang palakasin ng manggagawa ang paglaban sa patuloy na panghihimasok ng imperyalistang US, hindi lamang sa loob ng mga pagawaan para sa dagdag na sahod at benepisyo. Kailangang lumabas sa mga pabrika at engklabo at itambol ang mga panawagan sa pagpapaalis sa mga tropang Amerikano, ilantad ang pagiging sukdulang tuta ng rehimeng Aquino, at patalsikin na ito sa kaniyang pwesto. Taksil si Aquino at wala nang puwang para sa kanya ang mamamayang matagal nang nagdurusa sa ilalim ng isang papet, korap, pahirap, at pasistang gobyerno.

Kung kaya naman, ito na ang panahon upang ilunsad ng manggagawa ang isang mataas na antas ng pakikibaka para sa tuluyang pagpapabagsak sa imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo. Paigtingin ang pambansa–demokratikong pakikibaka, ibagsak ang sistemang mala-kolonyal at mala-pyudal na pinaghaharian ng burgesya nang sa gayon, maitayo ang isang lipunang patatakbuhin ng at magsisilbi sa mga manggagawa at mamamayan—ang Sosyalismo.

SUMAMA SA PAGKILOS SA MAYO 27 laban sa EDCA, Cha-cha, at Union Busting sa Timog Katagalugan!
Kitaan sa Philsteel picketline, 6am

Uring manggagawa, hukbong mapagpalaya!
Noynoy Aquino, papet, pahirap, korap, at pasista, PATALSIKIN NA!

May27 Poster

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s