Workers laud recent court dismissal of ST 72 case, call to end political persecution

Workers, led by Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU), rejoice over yet another dismissal of fabricated cases filed against 72 leaders and activists from Southern Tagalog, including nine (9) regional trade union leaders and activists.

For the third time, the “multiple murder” and “multiple frustrated murders” cases against the 72 were dismissed for lack of prima facie evidence, this time by deputy regional prosecutor Elnora Largo-Nombrado thru a joint resolution issued on February 13, 2012 in San Pablo, Laguna.

“The complainants are incapable of proving their allegations against the 72 leader activists valid and justifiable because not once did these leaders been involved in any crime.  True to their commitment in serving the masses, they are respected leaders and organizers in factories, communities, plantations, and schools,” according to Wenecito Urgel, secretary-general of PAMANTIK-KMU.

Trumped-up charges against the Southern Tagalog 72 were first filed in 2008 at the Calapan Regional Trial Court.  The case implicated the leaders and activists to an alleged ambush by the New People’s Army in Mindoro Oriental on March 3, 2006 based on the sworn statement of a certain Wilson A. Gani of the Philippine National Police (PNP-MIMAROPA).

This followed the arrest and detention of 8 from the 72, including two (2) trade union leaders.

When Judge Tomas Leynes of the Calapan RTC ordered the release of the eight (8) leaders in February 2009, another case filed at the Rizal Provincial Prosecutor’s Office accused the 70 (out of the 72 leaders) of being direct suspects and accomplices to the alleged murder of a certain Ricky Garmino, a member of the paramilitary Citizens Armed Forces Geographical Unit (CAFGU).

Both previous cases were quashed and dismissed for absence of due filing process and insufficient evidences.

Urgel added, “The systematic filing of fabricated criminal charges against leaders and activists of progressive organizations is part of the counter-insurgency program Oplan Bayanihan of the Aquino regime, which was Oplan Bantay Laya during Arroyo’s term.  It is but a desperate attempt to forcefully silence and discredit activists through criminalization. This is not new to workers.”

“Workers who call for an increase in wages and struggle against contractualization are arbitrarily suspended from work, widely dismissed from their workplaces, and up to the end experience direct assaults of repression, including criminalization of labor disputes, from capitalists and the state,” he added.

In the next two months, Urgel announced, workers are set to launch a series of protest actions to call for an end to the continuing political persecution against union leaders and activists, as well as to campaign for legitimate workers issues and demands. The series of protests culminates at the annual May Day commemoration.

“We shall continue to advance and struggle for our legitimate right to employment, wages, right to union, to collectively bargain, and to strike against the worsening Greater Depression and its component of state terrorism, concluded Urgel.###

(FILIPINO TRANSLATION)

Mga manggagawa nagbunyi sa muling pagbabasura sa kaso ng ST 72, ipinanawagan ang pagtigil sa pampulitikang persekusyon

Ipinagbunyi ng mga manggagawa sa pangunguna ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang muling pagkakabasura ng gawa-gawang kasong isinampa laban sa 72 lider aktibista sa Timog Katagalugan, kabilang ang siyam (9) na lider-manggagawa.

Sa ikatlong pagkakataon, ibinasura naman ni deputy regional prosecutor Elnora Largo-Nombrado ng San Pablo, Laguna sa pamamagitan ng isang joint resolution na inisyu noong Pebrero 13, 2012 ang mga kasong “multiple murder” at “multiple frustrated murder” sa kawalan ng sapat na ebidensyang maipakita ng nagsampa laban sa 72.

“Sadyang hindi nila kayang patunayan ang kanilang ibinibintang sa 72 lider aktibista ng rehiyon sapagkat hindi ni minsan nasangkot ang mga ito sa anumang krimen.  Kilalang lider at organisador sila sa mga pagawaan, komunidad, sakahan at eskwelahan na tapat sa kanilang layuning maglingkod sa mamamayan,” ani Wenecito Urgel, pangkalahatang-kalihim ng PAMANTIK-KMU.

Una nang lumabas ang anim na patung-patong na kasong isinampa laban sa 72 lider noong 2008 sa Calapan Regional Trial Court. Isinasangkot nito ang mga lider at aktibista sa isang ambus diumano ng New People’s Army na isinagawa noong Marso 3, 2006 sa Mindoro Oriental, batay sa salaysay ng isang Wilson A. Gani ng Philippine National Police (PNP-MIMAROPA).

Sunod na inaresto at ikinulong ang walo (8) sa 72, kabilang ang dalawang manggagawa.

Nang palayain ang walo (8) noong Pebrero 2009 sa utos ni Judge Tomas Leynes ng Calapan RTC, lumbas ang panibagong kasong isinampa sa Rizal Provincial Prosecutor’s Office na nagdadawit naman sa 70 pang lider at aktibista sa pagpaslang diumano sa isang Ricky Garmino na kasapi ng paramilitary Citizens Armed Forces Geographical Unit (CAFGU).

Parehas na napawalambisa ang mga naunang kaso dahil sa hindi pagsunod sa tamang proseso ng pagsasampa at kawalan ng sapat na ebidensya.

Dagdag pa ni Urgel, “Bahagi ng kontra-insurhensyang programang Oplan Bayanihan ng gubyernong Aquino, na dati’y Oplan Bantay Laya sa panahon ng rehimeng Arroyo, ang pagsasampa ng gawa-gawang kasong kriminal sa hanay ng mga progresibo. Isang desperadong hakbang ang programang ito upang tanggalan ng kredibilidad at patahimikin ang mga aktibista sa pamamagitan ng pagkikriminalisa sa kanila. Hindi na ito bago sa hanay ng mga manggagawa.”

“Ang mga manggagawang nananawagan para sa dagdag na sahod at nakikibaka laban sa kontraktwalisasyon ay arbitraryong sinususpinde, malawakang tinatanggal sa mga pagawaan, at hanggang sa huli ay nakakaranas ng direktang panunupil, kabilang na ang kriminalisasyon ng mga lehitimong kasong manggagawa, mula sa mga kapitalista at estado,” dagdag ni Urgel.

Ayon din kay Urgel, Nakatakdang maglunsad ng serye ng mga pagkilos sa susunod na dalawang buwan ang mga manggagawa upang tuligsain ang nagpapatuloy na persekusyon sa hanay ng mga lider-manggagawa at aktibista, gayundin upang ikampanya ang mga lehitimong isyu ng manggagawa. Lulundo ang serye ng mga pagkilos na ito sa taunang pagkilos ng manggagawa at mamamayan sa Mayo Uno.

“Magpapatuloy kaming kumilos upang igiit ang aming mga lehitimong karapatan sa trabaho, sahod, karapatang mag-unyon, makipagtawaran, at magwelga laban sa tumitinding krisis dulot ng papatinding Depresyon at kaakibat nitong terorismo ng estado,” pagtatapos ni Urgel.###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s