100 Years of Nestlé in the Philippines: A centenary of exploitation and suppression of the Filipino working class and people

While Nestlé spends billions in advertisements for its 100 years of business in the Philippines, the Filipino workers and people have no reason to celebrate in the centennial of exploitation and terror by this foreign monopoly capitalist.

On the first week of May, the news on salmonella contamination of Maggi noodle products alarmed most consumers. Aside from this, the Swiss company has more blood debts behind the ads blitz and sponsorships.

Nothing is to be proud of with a multinational corporation number one in continuously playing above Philippine laws. The Supreme Court, in 1991, ruled the Nestlé workers’ Retirement Benefits a legitimate issue in the collective bargaining agreement (CBA) between the union and management in Cabuyao, Laguna. With its political and economic influences, Nestlé did not implement the SC decision.

The defence of SC decision, the right to union, right to collectively bargain, and other laws are the basic grounds for strike of the more than 600 Nestlé workers on January 14, 2002. The SC reaffirmed on 2008 its earlier decision, however Nestlé still ignored the decision.

The workers had been on strike for more than nine (9) years now. Forty-eight (48) striking workers died in the course of the struggle without seeing justice being served.

The Retirement Benefits package is but just a small amount asked by workers in their retirement after having spent more than half their lives in service to Nestlé. This is but a small crumb compared to Nestlé’s P1.67 billion expense for 4,310 minutes of television advertisement in the first three months of this year alone.

Aside from doing business above the law, Nestlé is notorious for the assassination of two union presidents in the Cabuyao factory. With hired goons, police and military, Meliton Roxas was shot in front of their picketline on January 20, 1989 and Diosdado Fortuna while on his way home from the picketline on September 22, 2005. Justice has not been served to these martyred leaders

Abroad, Nestlé is held responsible for the killing of 12 unionists in Nestlé Colombia, including Luciano Enrique Romero Molina and Gustavo Gomez.

For the Filipino working class and the people, the big show being put by Nestlé for its 100 years of business in the country is but drenched in blood.###

Advertisements

100 Taon ng Nestlé sa Pilipinas: Sentenaryo ng pagsasamantala at panunupil sa manggagawa at mamamayan

Habang pinagbubuhusan ng bilyon-bilyong salapi ang mga advertisements ng Nestlé para sa kanyang pagdiriwang ng 100 taong pagnenegosyo sa Pilipinas, walang dapat ipagdiwang ang manggagawa at mamamayang Pilipino sa sentenaryo ng pagsasamantala at paghahasik ng teror ng dayuhang monopolyo kapitalistang ito.

Natuklasan at umingay sa media ang salmonella contamination ng mga Maggi noodle products noong unang linggo ng Mayo. Bukod dito, malaki pa ang utang na dugo ng Swiss company sa likod ng mga ad blitz at sponsorships.

Walang ikararangal sa isang kumpanyang Numero Unong lumapastangan at patuloy na lumalapastangan sa umiiral na mga batas sa Pilipinas. Dinesisyunan ng kataas-taasang Korte Suprema noong 1991 na lehitimong isyu ang Retirement Benefits ng mga manggagawa at dapat pag-usapan sa collective bargaining agreement (CBA) sa pagitan ng unyon ng manggagawa at Nestlé management sa Cabuyao, Laguna. Subalit hindi ipinatupad ng Nestlé ang desisyon ng Korte Suprema.

Ang pagtatanggol sa desisyon ng Korte Suprema, karapatang mag-unyon, karapatang makipagtawaran sa CBA, at iba pang mga batas sa bansa ang dahilan ng pagwewelga ng mahigit 600 manggagawa sa Nestlé Cabuyao noong Enero 14, 2002. Muling kinatigan ng Korte Suprema ang kanyang naunang desisyon nitong 2008 subalit patuloy na hindi ito ipinapatupad ng Nestlé.

Mahigit siyam (9) na taon nang naninindigan at nakatirik ang welga ng mga manggagawa. Sa panahon ito, may 48 manggagawa ng Nestlé na ang namatay nang hindi nakamit ang katarungan sa kanilang makatwirang laban.

Kung tutuusin, napakaliit lamang ng Retirement Benefits para sa mga manggagawang magreretiro at matapat na nagserbisyo ng mahigit kalahati ng kanilang buhay sa Nestlé. Napakaliit lamang nito kung ikukumpara sa gastos ng Nestlé na P1.67 bilyon para sa 4,319 minutong advertisement sa telebisyon sa unang tatlong buwan pa lamang ng taong ito.

Bukod sa paglapastangan sa batas ng bansa, responsable ang Nestlé sa pagpaslang sa dalawang pangulo ng unyon sa Cabuyao. Gamit ang mga bayarang goons, pulis at militar, pinaslang si Meliton Roxas sa harapan ng kanilang piketlayn noong Enero 20, 1989 at si Diosdado Fortuna habang papauwi mula sa piketlayn noong Setyembre 22, 2005. Hindi pa din naigagawad ang katarungan sa pagpaslang sa mga lider na ito.

Sa ibang bansa, pinaslang din ang may 12 aktibong unyonista sa Nestlé Colombia, kabilang sina Luciano Enrique Romero Molina at Gustavo Gomez.

Para sa mga manggagawa at mamamayang Pilipino, isang malaking palabas lamang at tigmak sa dugo ang pagdiriwang ng sentenaryo ng Nestlé sa Pilipinas.###